" การเรียนรู้ คือการเดินทาง ที่ไม่มีที่สิ้นสุด "    

 

ผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงการ (2204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยในเว็บไซต์สามารถแสดงภาษาในการรับชม 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 4 เว็บไซต์ ดังนี้

1. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง จริยธรรมเทคโนโลยีบนโลกดิจิทัล

2. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง AI : Artificial Intelligence

3. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Zero Waste : โลกปลอดขยะ

4. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Modern Hardware

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์