"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
:HOME>

ชื่อ : นางสุดฤดี ประทุมชาติ (Mrs.Sudruadee Pratumchat)
ชื่อนักเรียนเรียก : ครูเล็ก
ชื่อเพื่อนเรียก : เล็ก,หญิงเล็ก
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ปี 2534
ปริญญาตรี : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) จาก สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2547
ปริญญาโท : ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปี 2555
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ในการทำงาน : ทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ให้เต็มที่และดีที่สุด

 


 

 
:AboutKruLek>
:StudentWorks>
:Portfolio>

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชม   
   

::เว็บไซต์นี้  ดำเนินการสร้างและดูแลโดย  ครูสุดฤดี  ประทุมชาติ  ครูชำนาญการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี::

ติดต่อครูเล็ก
โทร.091-014-7839
FB: KruLek Sudruadee