"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑    

 

ชื่อ : นางสุดฤดี ประทุมชาติ (Mrs.Sudruadee Pratumchat)
ชื่อนักเรียนเรียก : ครูเล็ก
ชื่อเพื่อนเรียก : เล็ก,หญิงเล็ก
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ปี 2534
ปริญญาตรี : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) จาก สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2547
ปริญญาโท : ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปี 2555
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ในการทำงาน : ทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ให้เต็มที่และดีที่สุด
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้รับมา

ปีการศึกษา 2556

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ปีการศึกษา 2556

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

 

ปีการศึกษา 2557

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"

 

ปีการศึกษา 2558

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูในดวงใจของข้าพเจ้า"
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียน นักศึกษา

 
ปีการศึกษา 2562 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
   
   
ผู้เข้าชมเว็บไซต์