" การเรียนรู้ คือการเดินทาง ที่ไม่มีที่สิ้นสุด "    

 

ผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงการ (2204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 9 เว็บไซต์ ดังนี้

1. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง นายกรัฐมนตรีของไทย


คลิกเข้าชม และให้กำลังใจนักเรียนด้วยนะคะ

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์