" อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน "    

 

ผลงานรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงงาน (2204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 9 เว็บไซต์ ดังนี้

1. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

URL :www.comnetwork.krusudruadee.com

2. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ระบอบการปกครองของโลกในศตวรรษที่ 21

URL : www.worldregime.krusudruadee.com

3. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

URL : www.ecotourism.krusudruadee.com

4. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

URL : www.businesscom.krusudruadee.com

5. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การขับขี่ปลอดภัย

URL: www.drivingsafety.krusudruadee.com

6. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพ

URL: www.photographytecnique.krusudruadee.com

7. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Extreme Sports

URL : www.extremesports.krusudruadee.com

8. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย

URL : www.thaifolkgames.krusudruadee.com

9. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องนิทานพื้นบ้านของไทย

URL : www.thaifolktales.krusudruadee.com


ผู้เข้าชมเว็บไซต์