" การไม่ยอมก้าวไปข้างหน้า ก็เสมือนว่าเราถอยหลัง "    

 

ผลงานรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงงาน (20204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 7 เว็บไซต์ ดังนี้

กลุ่มที่  1 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้  เรื่อง อิตาลีทริป
URL :  www.italy.krusudruadee.com

กลุ่มที่  2 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้  เรื่อง นมัสเต..อินเดีย
URL: www.indiatrip.krusudruadee.com

กลุ่มที่  3 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้  เรื่อง สัตว์สงวนในประเทศไทย
URL: www.thaianimal.krusudruadee.com

กลุ่มที่  4 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้  เรื่อง เกาะในประเทศไทย
URL: www.thai-island.krusudruadee.com

กลุ่มที่  5  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้  เรื่อง ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเถอะ
URL: www.japan.krusudruadee.com

กลุ่มที่  6 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง อารยธรรมแห่งชาติอียิปต์
URL: www.egypt.krusudruadee.com

กลุ่มที่  7  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้  เรื่อง มนต์เสน่ห์แห่งอีสานใต้
URL: www.south-isaan.krusudruadee.com

 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์